หน้าแรก
สาระน่ารู้
ภาพกิจกรรม
ถาม-ตอบ
เว็บบอร์ด
ลิงค์
แผนผังเว็บไซต์

...Regional Investment and Economic Center 5 : ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน ...... ........7-15 อาคารไชยงค์ ถนนจุติอุทิศ อำเภอหาดใหญ่..จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 0-7434-7161-5, โทรสาร. 0-7434-7160 .............. .. E-mail : songkhla@boi.go.th

Copyright © 2009 | Regional Investment and Economic Center 5 | http://boihatyai.boi.go.th

....ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริม (1)

 

1.วิธีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

• ผู้สนใจและประสงค์จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนจะขอเอกสารเผยแพร่ขอคำแนะ
นำด้านการลงทุน และแบบฟอร์มคำขอรับการส่งเสริม (กกท.01) หรือแบบคำขอ
สำหรับกิจการบริการ (กกท.01/บริการ) หรือคำขอรับการส่งเสริมสำหรับกิจการ
ซอฟต์แวร์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (กกท.01/ซอฟต์แวร์) ได้ที่ศูนย์บริการลงทุน
ทั้งนี้ เมื่อกรอกคำขอในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นคำขอจำนวน 2 ชุด ที่สำนัก
บริหารการลงทุน 1-4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจ
การลงทุนภูมิภาค หรือสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ และทำสำเนา
คำขออีก 1 ชุด เพื่อผู้ขอรับการส่งเสริมเก็บไว้เป็นสำเนา

• คำขอรับการส่งเสริมที่มีโครงการลงทุนมากกว่า 500 ล้านบาท จะต้องยื่นรายงาน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ FEASIBILITY STUDY (รายละเอียด
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 50 / 2534 ลงวันที่ 1
พฤศจิกายน 2534)

• ในกรณีที่ผู้ขอรับการส่งเสริมยังไม่ได้จัดตั้งบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ์ ผู้ขออาจยื่น
คำขอรับการส่งเสริมได้ในนามบุคคลธรมดา แต่ผู้ขอรับการส่งเสริมนั้นจะต้องจัดตั้ง
บริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ผู้ขอรับการส่งเสริม
ได้ตอบรับมติคณะกรรมการให้การส่งเสริมแล้ว

การพิจารณาโครงการที่ขอรับการส่งเสริม

สำนักงานจะพิจารณาคำขอรับการส่งเสริมให้แล้วเสร็จภายใน 40-60 วันทำการนับ
แต่วันที่สำนักงาน ได้รับคำขอพร้อมด้วยเอกสาร และหลักฐานเพื่อประกอบการ
พิจารณาครบถ้วน (รายละเอียดตามระเบียบสำนักงานฯฉบับที่ 1 / 2547 ลงวันที่
22 กันยายน 2547และระเบียบสำนักงานฯฉบับที่ 1/2549 ลงวันที่ 11 สิงหาคม
2549) ส่วนคำขอรับการส่งเสริมที่มีขนาด การลงทุน ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป
ที่ผลิตเพื่อการจำหน่ายภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ จะต้องเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา ซึ่งจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก 30 วัน รวม เป็น 90 วันทำการ

ผังโครงสร้างของ BOI
นโยบายของ BOI
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กฎ ระเบียบ และประกาศ
ประเภทกิจการที่ส่งเสริม
ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ศูนย์ภูมิภาค
ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่รับผิิดชอบ
พื้นที่รับผิดชอบ
บุคลากร
แหล่งรองรับอุตสาหกรรม
สถานที่ตั้งและการเดินทาง
สถิติการลงทุน